​ေဒါ​သ​မာန်

​ေမာင်​ထွန်း​သူ-​ေဒါ​သ​မာန်

ဦး​​ေနှာက်​တွင်​ရင်း​နှီး​ြမှုပ်​နှံ​ပါ

​ေဖ​ြမင့်​-ဦး​​ေနှာက်​တွင်​ရင်း​နှီး​ြမှုပ်​နှံ​ပါ

ြမည်​ေန​တဲ့​ထ​ရမ်း​ပက်

​ေန​မျိုး​-​ြမည်​ေန​တဲ့​ထ​ရမ်း​ပက်

က​လျာ​မိ​မိ​မုန်း​

​ေဒါင်း​နွယ်​ေဆွ-​က​လျာ​မိ​မိ​မုန်း​

ြမန်​မာ​အ​မျိုး​သ​မီး​

​ေစာ​မံု​ညင်း​-​ြမန်​မာ​အ​မျိုး​သ​မီး​

​ေန​ဝင်​ဘု​ရင်​များ​

​ေကျာ်​ေအာင်-​ေန​ဝင်​ဘု​ရင်​များ​